Jednym z kluczowych zadań w projekcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest tworzenie partnerstw lokalnych. Wieloletnie doświadczenie Fundacji Barka pokazało, iż tylko na bazie dobrze zbudowanych i świadomie prowadzonych partnerstw lokalnych można stworzyć stabilne podmioty ekonomii społecznej, takie jak centra integracji społecznej czy spółdzielnie socjalne.

Partnerstwa tworzone przez Fundację „Barka” to bardzo otwarte gremia, którym patronują demokratycznie wybrani liderzy samorządowi. Aby to gremium było autentyczne organizacja pozarządowa powinna pełnić rolę animatora, który wspiera partnerstwo w konkretnych działaniach swoją bazą ekspercką i doświadczeniem. Do udziału w partnerstwie zapraszani są wszyscy obywatele danego regionu, Fundacja Barka stara się bowiem odchodzić od myślenia sektorowego na rzecz tworzenia prawdziwie obywatelskich instytucji, które powinny uspójniać poszczególne działania w kierunku rozwoju społeczności lokalnej.

Doświadczenie partnerstwa czarnkowsko-trzcianeckiego, a także partnerstwa gminy Lwówek, uczą nas, iż problemy społeczne trzeba rozwiązywać także z przedsiębiorcami a w rozwój regionu muszą być włączone organizacje pozarządowe. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” zobowiązała się w ramach projektu utworzyć 28 partnerstw lokalnych na terenie subregionu poznańskiego.