Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań
www.wces.eu

poprzednia wersja strony

O projekcie

Fundacja Barka wraz z Miastem Poznań realizuje projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Działania 6.11 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW 2021-2027) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Projekt skierowany jest do: 500 osób zagrożonych, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 140 Podmiotów Ekonomii Społecznej, 30 środowisk lokalnych.

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Do pomiotów ekonomii społecznej zalicza się: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit warsztaty terapii zajęciowej,  kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i centra integracji społecznej,

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego) poprzez:

  • animację w środowiskach lokalnych
  • inkubację nowych Przedsiębiorstw Społecznych
  • wsparcie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
  • reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

W ramach działalności Centrum podejmowane są takie działania jak:

  • świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania organizacją, partnerstw lokalnych, komunikowania/promocji, aspektów prawnych, mediacji)
  • zapewnienie dla podmiotów ekonomii społecznej dostępu do usług i doradztwa specjalistycznego
  • wsparcie przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych
  • organizowanie wydarzeń sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej m.in.: targi, spotkania branżowe
  • wsparcie powstawania przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez przyznawanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy)
  • zwiększanie widoczności ekonomii społecznej w subregionie.

Cele i zakładane rezultaty projektu:

CEL GŁ:

Do 12.2028 r. nastąpi wzrost znaczenia ES w rozwoju społeczno-gospodarczym 30 wspólnot samorządowych SP w zakresie aktywizacji 500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienia 140 PES, w tym poprawienia ich kondycji i konkurencyjności, zdolności do świadczenia usług społecznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Cel szczegółowy 1:
Do 12.2028 zwiększy się skuteczność działań reintegracyjnych PES i PS wobec pracowników i interesariuszy, co będzie skutkowało zmniejszeniem
rotacyjności zatrudnienia. Zadanie 1.
Rezultaty:
– liczba osób zaktywizowanych społecznie i zawodowo: 500
Cel szczegółowy 2:
Do 12.2028 r. wzrośnie skala pozytywnych postaw wobec ES oraz liczba trwałych partnerstw PES i PS z samorządami w SP w realizacji usług społecznych.
Rezultaty:
– liczba nowych i rozwijających się partnerstw lokalnych: 30
Cel szczegółowy 3:
Do 12.2028 r. zwiększy się liczba PES i PS, poprawi się ich kondycja a także konkurencyjność na rynku.
Rezultaty:
– Wzrost liczby PES i PS prowadzących działalność gospodarczą i/lub działalność odpłatną pożytku publicznego o 20.
– liczba pracowników PES i PS, którzy podnieśli swoje kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe: 60
– Wzrost liczby JST kupujących produkty lub usługi od PES i PS o 5.
Cel szczegółowy 4:
Do 12.2028 r. wzrośnie liczba wysokiej jakości trwałych miejsc pracy (min. 18 m-cy) w PS dla OW.
Rezultaty:
– liczba nowych miejsc pracy w PS: 244

#FunduszeUE          #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 30 230 424,40 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 21 161 297,07 zł

Dostępność pracowników w siedzibie WCES */**

Małgorzata SobczykDoradca kluczowy

od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

Bartosz PawlakDoradca kluczowy

każdy piątek w godzinach 10:00-14:00 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Email: bartosz.pawlak@barka.org.pl
Tel. +48 790 220 673
Tel. +48 61 668 24 30

Krzysztof UrbaniakKluczowy doradca biznesowy

każdy wtorek w godzinach 08:00-16:00 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 603 115 546
Tel. +48 61 668 24 09

Justyna BrylewskaKluczowy doradca biznesowy

każda środa w godzinach 08:00-16:00 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 733 660 028
Tel. +48 61 668 23 21

Rafał JaworskiKluczowy doradca biznesowy

każdy czwartek w godzinach 08:00-16:00 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Email: rafał.jaworski@barka.org.pl
Tel. +48 602 448 658
Tel. +48 61 668 23 05

Dagmara SzlandrowiczAnimator

po uprzednim umówieniu się na spotkanie
Email: dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl
Tel. +48 607 587 259
Tel. +48 61 668 23 09

Maria SadowskaAnimator

po uprzednim umówieniu się na spotkanie
Email: maria.sadowska@barka.org.pl
Tel. +48 530 435 179
Tel. +48 61 668 24 14

Barbara SadowskaAnimator

po uprzednim umówieniu się na spotkanie
Email: sadowscy@barka.org.pl
Tel. +48 607 587 259
Tel. +48 61 668 23 16

Aleksandra BereżnickaSpecjalista ds. reintegracji

od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00-16.00
Email: aleksandra.bereznicka@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 14

Anna JarzembowskaSpecjalista ds. reintegracji

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Email: anna.jarzembowska@barka.org.pl
Tel. +48

Małgorzata ZielewiczSpecjalista ds. pomocy publicznej

czwartek w godzinach 08:00-16:00 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Email: malgorzata.zielewicz@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 23

Beata GrześkowiakSpecjalista ds. wsparcia finansowego

od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.00
Email: beata.grzeskowiak@barka.org.pl
Tel: +48 61 668 23 20
Tel: +48 603 117 724

Justyna Budzyńska-GawronSpecjalista ds. doradztwa, szkoleń oraz monitoringu PES i PS

po uprzednim umówieniu się na spotkanie
Email: justyna.gawron@barka.org.pl
Tel. +48 609 660 430
Tel. +48 61 668 24 21

Lidia WęsierskaKierownik WCES

każdy poniedziałek w godzinach 9:30-15:30 oraz każdorazowo po uprzednim umówieniu się na spotkanie
Email: lidia.wesierska@barka.org.pl
Tel. +48 695 338 999
Tel. +48 61 668 23 10

* z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz świątecznych
** spotkania prosimy potwierdzać telefonicznie lub/i mailowo