Rolą partnerstwa lokalnego w Pniewach jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terenie gminy. Ekonomia społeczna jest tu rozumiana jako idea solidarności społecznej, której efektów nie można mierzyć wyłącznie korzyściami finansowymi, bo jednak, jak mówi jeden z członków partnerstwa: „W centrum jej zainteresowań winien być przede wszystkim człowiek, nie zysk. Stąd przedsiębiorstwa społeczne – choć dochód musi się pojawić – […] nie zawsze powinny pracować dla zysku, a nawet sam zysk winny lokować na poszerzenie działalności. Mają one stanowić formę wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, z którą sami nie potrafią sobie poradzić”. Dlatego tak ważne jest zrozumienie potrzeby tworzenia podmiotów ekonomii społecznej ze strony samorządowców, organizacji czy przedsiębiorstw, które mogłyby w proces powstawania tych podmiotów się włączyć (choćby poprzez powierzanie zleceń). Partnerstwo lokalne służy więc podnoszeniu wiedzy na temat korzyści płynących z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianiu relacji pomiędzy najważniejszymi podmiotami z terenu gminy.

Centrum Integracji Społecznej powstało w roku 2013 jako jednostka budżetowa, działająca w obszarze wsparcia społecznego dla osób wykluczonych i znacząco się rozwinęło. Na tyle, że w 2017 roku powstała tu Spółdzielnia Socjalna Horyzont, która przejęła od CIS część powierzonych mu zleceń na terenie gminy, głównie w zakresie prac porządkowych oraz remontowo-budowlanych. W 2020 roku spółdzielnia planuje rozszerzenie działań o nowe miejsca pracy zatrudniające osoby niepełnosprawne;

Od 2019 roku trwają prace przedstawicieli partnerstwa lokalnego w Pniewach nad podjęciem optymalnej formy współpracy z gminą Obrzycko. Dzięki temu będzie możliwe kierowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Obrzycko do CIS w Pniewach, a następnie przystąpienie Gminy Obrzycko, jako 3 członka , do Spółdzielni Socjalnej Horyzont. Da to możliwość poszerzenia działań Spółdzielni Socjalnej Horyzont o nowy obszar działania.

W 2020 roku partnerstwo lokalne w Pniewach podejmie się wprowadzenia elementów edukacji w zakresie ES wśród lokalnej młodzieży. Ma też powstać ścieżka rozwojowa dla osób niepełnosprawnych.