Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Konkurs promuje inicjatywy podejmowane w latach 2022-2023 na rzecz sektora ekonomii społecznej w idei Wielkopolski Otwartej. Celem Konkursu jest nagrodzenie gmin wpierających ekonomię społeczną w latach 2022‑2023

Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2022-2023 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wpierające podmioty ekonomii społecznej dla i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, m.in. przez realizacje zamówień społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
Anna Szubert
anna.szubert@rops.poznan.pl
tel. +48 61 8567 955

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r. do godziny 12.00

Wielkopolska-Otwarta-na-Osoby-z-Niepełnosprawnościami_regulamin-i-formularz_2023

Wielkopolska-Otwarta-na-Samorząd-Społecznie-Odpowiedzialny_formularz_2023

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!