Honorowy Tytuł „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny” za rok 2019 przyznany został Gminie Pniewy za kształtowanie wspólnoty włączającej poprzez budowanie partnerstwa lokalnego, wspieranie przedsiębiorstw społecznych w oparciu o wartości solidaryzmu, współpracy i wzajemności i stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Gmina Pniewy (Miasto Pniewy) jest członkiem partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, założycielem Centrum Integracji Społecznej Ostoja w Pniewach i Spółdzielni Socjalnej Horyzont. Również organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie ze strony samorządu poprzez doradztwo merytoryczne m.in. w aplikowaniu o środki zewnętrzne, a także poprzez udzielanie pożyczek w celu zabezpieczenia wkładu własnego do składanych wniosków. Członkowie partnerstwa lokalnego w Pniewach są też aktywnie zaangażowani w rozwój nowych inicjatyw włączających na terenie innych gmin i powiatów w całej Polsce.

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.