Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację z Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

👉działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji,wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;

👉działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem   uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne  traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć,  tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek,  niepełnosprawność, etc.;

👉działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania     informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory  ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

👉Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

👉Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

🍀Składanie wniosków.  Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania  wniosków https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=21927…

Od  ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z  dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być  krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja  2023 do 30 kwietnia 2024.

🍀Podgląd formularza wniosku w wersji pdf:

https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=21928…

🍀Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje,

stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie

socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne

zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i

regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

🍀Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w  internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji

zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z

przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

🍀Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z

Ukrainą https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=21926…

🍀Kontakt:

tel. +48 22 536 02 31

ukraina@batory.org.pl

https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=21929…

informacja@batory.org.pl

Fot. Pixaby