Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 12.01.2022 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: małgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej może mieć formę zdalną (on-line). Ocena pozytywna będzie uprawniała daną osobę lub podmiot do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Z uwagi na fakt, że niniejszy nabór zostaje ogłoszony przed zaakceptowaniem zmian do wniosku o dofinansowanie projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”  WCES zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 30.12.2021 – 12.01.2022
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 13 – 14.01.2022
Nabór wniosków o dotacje 17.01 – 14.02.2022
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków 07 – 11.03 2022
Ostateczny termin utworzenia miejsca pracy (zatrudnienie osoby) 01.04.2022 r.

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi:

Malgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

Patrycja Zenker
Email: patrycja.zenker@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 07

Bartosz Pawlak
Email: bartosz.pawlak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 30

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrócony opis planowanego przedsięwzięcia

Karta oceny