W środę 14 kwietnia, poprzez platformę zoom odbyło się spotkanie partnerstwa lokalnego w gminie Mosina,  dotyczące sytuacji przedsiębiorstw społecznych działających na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania, Spółdzielni Socjalnej Pracownia ArtZagroda, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Mosiny – na czele z Burmistrzem Przemysławem Mielochem.

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy: „Podczas spotkania przewodnicząca Zarządu Fundacji Barka Barbara Sadowska omówiła specyfikę działalności przedsiębiorstw społecznych, opierając się na konkretnych przykładach z różnych gmin, w których, przy wsparciu władz lokalnych, z powodzeniem funkcjonują takie podmioty, jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.” (…)  Z kolei Monika Kosicka ze Spółdzielni Socjalnej Pracownia ArtZagroda przybliżyła charakter działalności jej spółdzielni oraz to, z jakimi obecnie borykają się problemami z powodu trwającej pandemii. (…) Dyskutowano o możliwości rozwoju partnerstwa.”

A oto, co powiedział Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: „Rynek pracy to obszar, który bezsprzecznie determinuje standard naszego życia i to nie tylko ekonomicznego. Dla osób bezrobotnych, pozostaje wciąż obszarem trudnym. Odpowiedzią na te trudności, może być ekonomia społeczna – działalność gospodarcza łącząca cele społeczne i ekonomiczne. Stwarza ona możliwość aktywizacji zawodowej osób, które nie mogąc znaleźć pracodawcy biorą sprawy w swoje ręce, do tego pomagają innym podjąć podobną aktywność. Takie podmioty ekonomii społecznej funkcjonują nie od dziś także w Gminie Mosina, która rozumiejąc ważny cel społeczny ich działalności, wspierała już nieraz przedsiębiorstwa społeczne, zlecając im różne usługi. Przedstawiona podczas środowego spotkania obecna sytuacja w tej sferze, skłania do szczegółowej analizy aktualnych możliwości Gminy intensyfikacji naszych działań na rzecz wsparcia takich, społecznych przedsiębiorstw.”

Natomiast na facebooku Barki, tak skomentowała spotkanie Barbara Sadowska: „To było bardzo ważne spotkanie. Gmina Mosina wprowadza rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Powstaje tam środowiskowy dom samopomocy, ale też w Mosinie działają prężnie przedsiębiorstwa solidarne. Szkoła alternatywna i Spółdzielnia Socjalna Art Zagroda, która przymierza się do uruchomienia Centrum Integracji Społecznej. Takie centrum to zawsze sprawdzian dla wspólnoty lokalnej. Czy słabsi członkowie wspólnoty zostaną włączeni w system relacji społecznych I zawodowych? Czy będą mogli zdobyć nowe umiejętności I doświadczenia bycia odpowiedzialnym za powierzone zadania, wyzwolić się z różnych ograniczeń. Zobaczyć siebie samego w innym świetle. Będziemy Was w tym wspierać i wierzymy w Was, Drodzy Przyjaciele z Mosiny.”