Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest ogólnopolski, kompleksowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jednostek organizacyjnych JST, mający na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES).

W ramach programu edukacyjnego realizowane są 4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej), profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST oraz wizyty studyjne w PES na terenie danego województwa. Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Po ukończeniu szkolenia JST otrzyma tytuł  „Koordynatora ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.

Udział w programie przyniesie szereg następujących korzyści:

1.Uzyskanie przez pracowników JST aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu identyfikowania możliwych do realizacji usług społecznych użyteczności publicznej we współpracy z PES, znajomości PES na terenie działania jednostki, stosowania odpowiednich trybów zlecania/ powierzania usług PES, umiejętności sporządzania planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej;

2.Poznanie dobrych praktyk w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej do realizacji podmiotom ekonomii społecznej przez JST, m.in. w następujących obszarach:

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców,

– utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych, obiektów, ławek, placów zabaw, koszy na śmieci, boisk, itp.

– realizacja usług remontowo – budowlanych,

– prowadzenie działań rewitalizacyjnych,

– świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami,

– realizacja imprez plenerowych, organizacja placów zabaw,

– realizacja działań edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców,

– świadczenie usług gastronomicznych, cateringu na rzecz mieszkańców.

3.Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wzrost wpływów z podatków z tytułu PIT i CIT. Udzielenie zamówienia bądź zlecenie usług do realizacji PES z terenu Państwa jednostki da możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do realizacji tychże usług. Niewątpliwie wpłynie to na zmniejszenie kosztów utrzymania przez samorząd osób bezrobotnych a jednocześnie zwiększy wpływy z podatków do budżetu JST;

4.Współpraca z PES stwarza  możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług społecznych użyteczności publicznej, na rzecz mieszkańców. W programie edukacyjnym poznaje się model przedsiębiorstwa społecznego tworzonego przez samorządy, tj.: spółdzielnia socjalna osób prawnych, spółka z o.o. oraz przedstawimy przykłady dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych założonych przez JST, świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej, np. http://gminova.pl/o-spoldzielni/

5.Uzyskanie aktualnych informacji o możliwości pozyskania dodatkowych środków z dostępnych programów pomocowych na realizację usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców, tj. minigrantów, dotacji, w obecnym okresie programowania oraz w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

W celu zapisania się do udziału w programie należy wypełnić, podpisać i odesłać do Biura projektu następujące dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy.

Karta zgłoszenia oddelegowanego pracownika JST do udziału w projekcie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika/Uczestniczki.

Oświadczenie JST o liczbie zleconych usług społecznych użyteczności publicznej.

Deklaracja o gotowości do zwiększenia liczby zleconych usług społecznych użyteczności publicznej.

Są one zamieszczone na stronie internetowej Projektu: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

Wypełnione, zeskanowane dokumenty należy przesłać mailem.

Poniżej kontakt:

Małgorzata Gdula Tel. 661-394-809, e-mail: mgdula@pap.rzeszow.pl

Pragniemy nadmienić, iż program edukacyjny dla JST realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu jest: Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.