Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku dotyczące wyboru realizatora usługi szkoleniowo-doradczej dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.Usługa dotyczy wsparcia w zakresie opracowania programu współpracy jst z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Szczegóły w załącznikach:

rozeznanie rynku_program współpracy

załączniki do rozeznania rynku_program współpracy