Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór wniosków o wsparcie reintegracyjne na finansowanie realizacji Indywidualnych Planów Reintegracyjnych dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Termin rozpoczęcia naboru: 07.02.2024 r.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać zeskanowany podpisany wniosek wraz z załącznikami na adresy mailowe:

anna.jarzembowska@barka.org.pl

aleksandra.bereznicka@barka.org.pl

Wsparcie udzielone zostanie podmiotom, które:

  1. złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
  2. otrzymają pozytywną opinię Realizatora i Specjalisty/ski ds. reintegracji,
  3. podpiszą Umowę z Realizatorem

Realizator dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpłynięcia wniosku.

Realizator zastrzega sobie prawo udzielenia wsparcia w kwocie niższej niż wskazana we wniosku. W takim przypadku podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego wniosku. Nieprzedłożenie zaktualizowanego Wniosku w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego wsparcia.

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia udzielają specjalistki ds. reintegracji:

Anna Jarzembowska
Email: anna.jarzembowska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 05

Aleksandra Bereżnicka
Email: aleksandra.bereznicka@barka.org.pl
Tel. +48 661 494 773

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem:

Regulamin wsparcia reintegracyjnego

Zał. 1- Wniosek o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Zał. 2- Umowa o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Zał 3. – Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania