Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu „Wskocz do Sieci”.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o. ze Świdnicy ruszają z realizacją projektu „Wskocz do Sieci”, który ma wzmocnić i rozwinąć potencjał Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu południo-zachodniej Polski.

Przedsięwzięcie „Wskocz do Sieci” realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Program jest skierowany głównie do Podmiotów Ekonomii Społecznej, ale do włączenia się działania zaproszone zostaną także firmy z sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Chodzi o to, aby uczestnicy, korzystając z indywidualnego wsparcia doradczego i czerpiąc wzajemnie ze swojej wiedzy i doświadczenia, chcieli przystąpić do istniejących już klastrów i byli zdolni do stworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

Wartość projektu to 2 059 759,25 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2022 roku.

Obszar działania obejmuje województwa:

 • dolnośląskie
 • wielkopolskie
 • lubuskie
 • opolskie

Kogo szukamy?

 • Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)
 • Przedsiębiorstw Społecznych (PS)
 • Przedsiębiorstw MŚP

Co oferujemy?

 • stałą opiekę specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej
 • indywidualne doradztwo eksperta (ok. 4 000 zł/podmiot)
 • wsparcie marketingowe (ok. 1 000 zł/podmiot )
 • szkolenia i networking
 • wizyty studyjne
 • dostęp do bazy dobrych praktyk
 • uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych

Najważniejsze rezultaty projektu

 • wzrost potencjału networkingowego grupy docelowej
 • przygotowanie rozwiązania modelowego: “Model wsparcia dla PES z zakresu inicjowania, tworzenia i rozwijania regionalnych i ponadregionalnych sieci podmiotów w tym partnerstw klastrów konsorcjów spółdzielczych”
 • utworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci branżowej obejmującej co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze oraz 1 przedsiębiorcę niebędącego PES
 • włączenie co najmniej 5 PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców

Więcej informacji na temat projektu Wskocz do sieci – https://frw.pl/wskocz-do-sieci/

frw_WskoczDoSieci_ulotka_rozkladowki1