W tym roku odbędzie się  już czwarta edycja Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jednak tym razem w wersji on-line.

W imieniu organizatorów, zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

  • 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,
  • 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,
  • 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,
  • 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Ilość miejsc ograniczona, należy więc wybrać najbardziej interesującą debatę i zgłosić się jak najprędzej. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Należy wysłać zgłoszenie  na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/