Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. projektu mającego na celu przekazanie wiedzy przedstawicielom samorządów w całej Polsce, jak zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza na realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej poprzez wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego, który ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( JST) usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Grupą docelową projektu jest 580 JST (średnio dwie osoby) lub ich jednostek organizacyjnych, tj. co najmniej 1160 osób z 16 województw.

W ramach programu edukacyjnego przewidziano następujące działania, które będą realizowane na terenie Państwa województwa. Należą do nich:

Ø  4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej),

Ø  profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST,

Ø  wizyty studyjne w PES na terenie Państwa województwa.

Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Realizacja programu edukacyjnego rozpoczyna się w czerwcu 2020 r.

Działania w ramach programu będą realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów i doradców. Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronach: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

http://przemysl.caritas.pl/index.php/projekty/nowa-wiedza

W załączeniu ulotka informacyjna.

ulotka_Nowa_Wiedza