Działania partnerstwa lokalnego są nakierowane na rozwój ekonomii społecznej. Od 2013 roku funkcjonuje tu Spółdzielnia Socjalna „Kostrzynianka”, której założycielami są Gmina Kostrzyn i Starostwo Powiatowe Poznań. Głównym profilem działalności „Kostrzynianki” jest świadczenie usług opiekuńczych, co jest odpowiedzią na rosnący problem starzenia się społeczeństwa. Realizuje te usługi w ramach umowy podpisanej z OPS w Kostrzynie oraz na zlecenia klientów indywidualnych. Ponadto „Kostrzynianka” prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnację zieleni, sprzątanie oraz czyszczenie nagrobków. Spółdzielcy proponują swoim klientom również: odbiór dziecka ze szkoły i opiekę nad nim do czasu powrotu rodziców; opiekę nad zwierzętami domowymi w czasie urlopu właściciela oraz organizację przyjęć i pomoc przy imprezach rodzinnych. Realizując powyższe działania spółdzielcy podkreślają, że nadrzędnym celem powołania spółdzielni było umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej, czyli: zatrudnienia, uzyskania dochodu, poprawy sytuacji materialnej własnej i swojej rodziny. W Kostrzynie podjęto próbę utworzenia Centrum Integracji Społecznej, jednak nie zostało ono uruchomione. W ostatnim czasie powstała tu jednak nowa Spółdzielnia Socjalna KEM Budownictwo.

Partnerstwo tworzone jest przez przedstawicieli Samorządu Gminy Kostrzyn i sołtysów, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli Policji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Najbliższym celem, jaki ma zostać zrealizowany jest wzmocnienie społecznej odpowiedzialności lokalnych przedsiębiorców, co przysłużyłoby się społeczności lokalnej.