👉 Pomioty Ekonomii Społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową ❗❗❗

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach otrzymała kolejne środki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Celem projektu jest poprawa płynności finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wsparcie PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami wywołanymi epidemią COVID-19.

Pożyczki mogą zostać udzielone mikro, małym i średnim Podmiotom  Ekonomii Społecznej:

– spółdzielniom socjalnym

– organizacjom pozarządowym

– spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym

– spółkom non-profit

– podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej, Klubom Integracji Społecznej, Zakładom Aktywności Zawodowej, Warsztatom Terapii Zajęciowej

– podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność odpłatną pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wniosekpes.frp.pl