Pomimo nadal panujących ograniczeń, animatorzy WCES działają intensywnie na rzecz powstawania nowych partnerstw lokalnych – telefonicznie, w konsultacjach on-line czy bezpośrednio.

Dzisiaj właśnie, został podpisany  list intencyjny między Miastem Obrzycko, Wielobranżową  Spółdzielnią Socjalną „Razem” oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”. Przedmiotem planowanej umowy będzie praca na rzecz mieszkańców Miasta Obrzycko, w tym: m.in.  na utrzymaniu porządku i czystości na ulicach, placach i skwerach oraz wykonywaniu innych zadań z zakresu napraw i drobnych remontów, poprzez utworzenie i obligatoryjne po obu stronach dążenie do utrzymania przez okres min. 12 miesięcy, dwóch stanowisk pracy dla osób bezrobotnych z terenu miasta Obrzycko. Zrobimy wszystko, żeby te stanowiska pracy utrzymać!